The Highlandner – Sport Shop And Community | เดอะไฮแลนด์เน้อ

Shop

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. วัตถุประสงค์
www.highlandner.com (เรา) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่าเว็บไซต์ มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (นโยบาย) นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (ประมวลผล)

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่เรานั้นได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและใช้ข้อมูลเท่านั้น
2.1 ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ได้แก่ ชื่อ , นามสกุุล
2.2 ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ , อีเมล , หมายเลขโทรศัพท์
2.3 ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ บัญชีธนาคารในส่วนของการชำระเงิน

3. แหล่งที่มา
3.1 เก็บรวบรวมจากลูกค้าโดยตรง เช่น เมื่อมีสมัครสมาชิกเว็บ , เมื่อสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
3.2 เก็บรวบรวมโดยอัตโนมติ เช่น เมื่อเข้าชมหรือใช้บริการเว็บไซต์ที่มีการใช้ cookies

4. หลักการในการรวบรวม
4.1 เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาการซื้อขายระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(เรา) กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล(ลูกค้า)ในส่วนการชำระเงินสินค้า รวมถึงการเก็บรวบรวมที่อยู่จัดส่งของท่านให้กับเราเพื่อทำการจัดส่งสินค้า
4.2 ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม โดยได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อน หรือขณะขอความยินยอม เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวซึ่งไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย การนำเสนอและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ เป็นต้น

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์และการให้บริการ
5.2 เพื่อตอบคำถาม และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า
5.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและบริการ
5.4 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ หรือการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
5.5 เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต่อบุคคลภายนอก
โดยเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่จะได้กระทำภายในกรอบที่กฎหมายให้อำนาจไว้
6.1 ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง
6.2 ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน
6.3 เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

8. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงกำหนดให้มีมาตรการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว , รหัสผ่าน , หมายเลขบัตรเครดิต

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
9.1 สิทธิในการถอนความยินยอม
9.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
9.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
9.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
9.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
9.6 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
9.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

10. ในกรณีที่ท่านปฏิเสธการยินยอมหรือไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เรามีความจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรือเพื่อการเข้าทำสัญญาระหว่างท่านกับเรา หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านยังคงสามารถใช้บริการของเราได้ ซึ่งอาจทำให้ท่านได้รับความสะดวกจากการใช้บริการน้อยลง เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เราจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะๆ

12. รายละเอียดการติดต่อ
อีเมล : highlandner@gmail.com / โทรศัพท์-ไลน์ : 094-6236623

13. การลบบัญชีผู้ใช้งาน
กรณีที่ผู้ใช้ต้องการลบบัญชีผู้ใช้งาน สามารถแจ้งเราเพื่อร้องขอการลบบัญชีผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยการส่งอีเมลมาที่ highlandner@gmail.com เพื่อดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้ หลังจากที่ได้ลบบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเซิร์ฟเวอร์จะถูกล้างออกและไม่สามารถกู้คืนได้